Med dette som bakgrunn iverksatte Målselv kommune arbeidet med en handelsanalyse. Norconsult har utført analysen, og arbeidet er gjennomført i to faser. Del 1 ble gjennomført som en integrert del av forprosjekt stedsutvikling Bardufoss, og drøftet konsekvenser ved endringer av rammevilkår for handelsutvikling sett i sammenheng med overordnede mål for sentrumsutvikling i kommunen. Del 2 er blitt gjennomført i etterkant av forprosjektet, og er en kartlegging og analyse av dagens handelssituasjon i kommunen med bakgrunn i omsetningstall og spørreundersøkelse. Hensikten med handelsanalysens andre del har vært å:

  • Opparbeide et generelt kunnskapsgrunnlag omkring handel (styring av handel, trender etc) som underlag for aktuell debatt i kommunen.

  • Bekrefte/avkrefte antakelser omkring handel i Målselv kommune (handelslekkasje, handelsvaner etc)

  • Identifisere viktige hensyn for den videreplanleggingen av handel i kommunen, det vil sisørge for at analysen kan benyttes som verktøy i videre planlegging og utvikling.

  • Beskrive dagens handelssituasjon. Dette skal etablere et kunnskapsgrunnlag for videre utvikling i kommunen og for hovedprosjektet stedsutvikling Bardufoss.

Til øverst til høyre i artikkelen finner man link til hele handelsanalysen.