Vi presiseres at vi har kartlagt friluftslivsområder uten å vurdere friluftslivsinteresser mot andre interesser. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en temakartlegging, ikke en plan og legger ingen føringer for videre arealbruk. Arbeidet skal være et kunnskapsgrunnlag og et verktøy i forbindelse med vurdering av friluftslivsinteresser i alle typer arealplaner og enkeltsaker.

Vi ønsker innspill på alle forhold ved kartet, spesielt:

  • Er områdene avgrenset riktig?

  • Har områdene fått riktig verdi?

  • Er det områder som mangler i kartet?

  • Er det mer informasjon om områdene som bør være med?

Forslag legges ut for kvalitetskontroll i perioden 30.8.- 12.10.17. Eventuelle merknader og innspill til arbeidet sendes til postmottak@malselv.kommune.no eller til Målselv  kommune, Kommunehuset, 9321 Moen. Om det blir mange spørsmål og innspill knyttet til dette arbeidet, vil vi vurdere å holde et åpent informasjonsmøte der arbeidets metodikk, prosess, innhold og resultat presenteres og diskuteres nærmere, samtidig som det vil gi åpning for diskusjoner og innspill.

Bakgrunn

Vi som bor i Målselv har et fantastisk utgangspunkt for friluftsliv.  Alle i Målselv kommune har natur- og friluftsområder i gangavstand fra sitt bosted. For mange er friluftsliv en viktig del av tilværelsen. For kommunen er det da viktig å kjenne friluftslivets naturgrunnlag i Målselv. For å få denne kunnskapen har vi, sammen med lag og foreninger, kartlagt hvor vi driver vårt friluftsliv. Arbeidet er gjort etter en nasjonal standard: http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M98/M98.pdf

Målet med kartleggingen er å ivareta friluftslivets arealinteresser og sikre at vi i framtiden kan drive helsefremmende og trivselsskapende friluftsliv i nærmiljøer og i utfartsområder.  Kunnskap om friluftsliv i Målselv  vil være viktig for kommunen når det gjelder prioritering om ressursbruk, tilrettelegging og motivering til friluftsaktivitet. Arbeidet kan danne grunnlaget for en kommunal sti- og løypeplan og søknad om spillemidler og midler til sikring av friluftsområder. Samtidig vil kartleggingen gi innbyggere og tilreisende informasjon om turmuligheter i kommunen de kanskje ikke visste om fra før.

Friluftsområdene er tegnet inn på kart og vil bli tilgjengelig som stedfestet digital informasjon på aktuelle offentlige nettsteder til støtte i planlegging og prioritering om arealbruk.

Kartleggingen inneholder også en verdsetting av friluftsområdene i disse kategoriene:

A – Svært viktig friluftslivsområde

B – Viktig friluftslivsområde

C – Registrert friluftslivsområde

Om versjonen av kartet

Friluftskartet viser hvor vi har registrert friluftslivsområder. Ved å klikke på områdene i kartet får du opp informasjon om områdene. For mer utfyllende informasjon om områdene se vedlagt PDF, Områdebeskrivelser. ID-nummer i kart er relatert til ID-nummer i pdf. For et enklere kart er det vedlagt kart i pdf.

Link til kart: http://www.arcgis.com/apps/SimpleViewer/index.html?appid=71752b7bda4a463f9d965081164652a9