KF delegeringsreglement oppsummerer de enkeltstående reglementene i kommunen og ivaretar alle lover og paragrafer.

Formålet med delegering av myndighet er å få en oversiktlig og effektiv saksbehandling i kommunens forskjellige organer.

Delegeringsreglementet skal:

  • sikre at avgjørelser og utøvelse av myndighet skjer i henhold til lover, regler og kommunestyrets bestemmelser
  • på en tydelig måte vise skillelinjene mellom politisk og administrativt ansvar og myndighet
  • plassere avgjørelsesmyndigheten på hensiktsmessig nivå
  • sikre politisk styring i alle overordnede og prinsipielle saker

Delegert myndighet skal brukes i samsvar med lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ. Vedtak etter delegert myndighet skal ikke være i strid med rammer og forutsetninger lagt i økonomiplan, årsbudsjett og andre retningslinjer og planer fastsatt av overordnet organ.

All delegering fra kommunestyret til annet politisk utvalg kan videredelegeres hvis ikke annet framkommer av lov. 

Delegering til administrasjonen er delegering til kommunedirektøren, hvis særlov ikke bestemmer noe annet. Kommunedirektøren kan videredelegere sin myndighet gjennom administrativ delegering. 

Her finner du KF Delegeringsreglement.