Bransjene som ligger til grunn i fordelingsmodellen fra departementet tilgodeses så langt det er behov og mulig. Kommunene er særlig bedt om å vurdere kompensasjonsbehovet i virksomheter som er hardt rammet av nedstenging, og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene, som bl.a. nystartede bedrifter.
 
Kommunen har stort handlingsrom i forhold til den lokale situasjonen, og for denne utlysningen vil man prioritere foretak som ikke har mottatt kommunal kompensasjon tidligere.
Kommunen lyser nå ut restmidler kr 322.254 fra forrige tildelingsrunde og nye midler kr 593.000.
 
Søknadsrunden skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.
 
Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all bagatellmessig støtte de tre siste år beregnet fra søknadsdato. ESA har godkjent en forlengelse av den notifiserte ordningen til 30. juni 2022 og hevet beløpet for hva hvert foretak kan motta i tilskudd til 2,3 mill €.
 
Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019 kan ikke tildeles støtte (ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18).
 
Søker må bekrefte og dokumentere følgende, punktvis:
1) Foretaket er registrert i Målselv kommune.
2) Likviditets- og driftsmessige utfordringer som følge av koronapandemi og nedstenging.
3) Dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
4) Regnskap fra og med 2018 og fremover vedlegges, og regnskap skal være dokumentert av autorisert regnskapsfører, eller registrert revisor.
5) Oppgi alle tilskudd/støtteordninger fra det offentlige (kommune, Stat eller Fylke siste 3 år.
6) Foretak som er del av konsern må beskrive alle økonomiske forhold relatert til konsernet.
7) Ny skatteattest. 
 
Søknad:
Søknad skal leveres gjennom www.regionalforvaltning.no
 
Målselv kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden vil være offentlige etter Offentlighetsloven. Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og krav om tilbakebetaling av tildelt støtte.
 
Søknadsfrist: 4. april 2022