Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen serverings-overnattingsvirksomheter og reisearrangører.
Målet med ordningen og tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.
Kommunene har handlingsrom i forhold til den lokale situasjonen, og vil prioritere virksomheter innen:

 1. Serverings-overnattingsvirksomheter, reisearrangører, turbil og drosjenæringen.
 2. Andre virksomheter sterkt rammet av vedtak om nedstenging

Søknad
Søknad skal leveres gjennom www.regionalforvaltning.no
Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.
Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all bagatellmessig støtte de tre siste år beregnet fra søknadsdato. ESA har godkjent en forlengelse av den notifiserte ordningen til 30. juni 2022 og hevet beløpet for hva hvert foretak kan motta i tilskudd til 2,3 mill €.
Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019 kan ikke tildeles støtte (ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18).

Søker må bekrefte og dokumentere følgende:

 1. Foretaket er registrert i Målselv kommune, og har minst en fast ansatt.
 2. Likviditets- og driftsmessige utfordringer som følge av koronapandemi og nedstenging.
 3. Dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
 4. Regnskap fra og med 2018 og fremover vedlegges som dokumentasjon.
 5. Oppgi alle mottatte tilskudd fra det offentlige (kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato) og beskrive støtteordning.
 6. Hvis foretaket er del av konsern må alle økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt.
 7. Skatteattest.
 8. Erklæring fra autorisert regnskapsfører, eller registrert revisor, knyttet til foretakets regnskap og grunnlag som presenteres i søknaden.
 9. Målselv kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis i søknaden vil være offentlige etter Offentlighetsloven. Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og krav om tilbakebetaling av tildelt støtte.

Søknadsfrist: 21. januar 2022