Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med ordningen og tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter i næringene, som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, gjennom tildeling av kompensasjonstilskudd.

Tildelingen til den enkelte kommune er gjort med bakgrunn i antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport og delvis også i servering og drosjenæringen.

Tilskuddet skal derfor bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme.

Tilskuddet rettes derfor inn slik ved eventuell tildeling:

  • Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, hvor grunnlaget for vurderingen er inntektsbortfall i perioden mars 2020 – oktober 2021 samt ekstraordinære kostnader i denne forbindelse.
  • Støtte kan gis til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements (turisme)- og serveringsnæringene, samt turbil- og drosjenæringen.

 

Avgrensinger

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Kommunene kan ikke tildele midler etter 31.12. 2021, og utestående midler skal tilbakebetales til KMD. Den notifiserte ordningen varer til og med 31.12.21. Departementet vil informere kommunene om eventuelle endringer. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt, skal også tilbakebetales til KMD.»

 

Søknad

Søknader skal fremdeles leveres gjennom www.regionalforvaltning.no . Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato.

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte og dokumentere følgende:

  1. Foretaket er registrert i Målselv kommune
  2. Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av korona pandemi og nedstenging.
  3. Hvis bedriften/søkeren er del av konsern må økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt, herunder oppgi alle mottatte kontanttilskudd fra det offentlige (kommune, Innovasjon Norge, Stat eller Fylke de tre siste år fra søknadsdato).
  4. Virksomheten har minst en ansatt.
  5. Relevant dokumentasjon på tap, eventuelt ekstrakostnader, som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  6. Skatteattest.
  7. Erklæring fra autorisert regnskapsfører eller registrert revisor.

 

Målselv kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Søknadene om «Kommunal kompensasjonsordning» blir behandlet av formannskapet.

 

Søknad sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no              

Søknadsfrist 11. november 2021