Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen sitt plansystem planressursar og samla planbehov i kommunestyreperioden knytt til kommunedelplanar, temaplanar og sektorplanar. Kommunal planstrategi er viktig fordi den gir kommunen moglegheit til å revidere, systematisere og prioritere den kommunale planlegginga. Gjennom arbeidet kan relevans og politisk forankring for kommande planarbeid sikrast. Planstrategien og det underliggande datagrunnlaget er eit godt verktøy for å sikre politikarane og innbyggarane oversikt over og kunnskap om kva som er kommunen sine utfordringar.

Det ble i 2012 utarbeidet et kunnskapsgrunnlag med drøftinger og føringer som lå til grunn for planstrategien 2012-2015. I arbeidet med kommunereformen er det utarbeidet "Statusbilde for Målselv". Første fase i arbeidet med 2.generasjon planstrategi vil være å gå gjennom disse, oppdatere og vurdere nye tema og områder som kan være viktig for kommunen sin langsiktige planlegging.

Kommunen skal også hente inn synspunkt fra regionale og statlige organ og nabokommuner.