Det ble fattet slik vedtak: 

Kommunedelplan avløp 2018-2030 vedtas i medhold av Plan- og bygningslovens § 11-15. 

Plandokumentet, særutskift og partsbrev ligger under "Aktuelle dokumenter" i margen til høyre.

Kommunens kontaktperson er Marie Hansen og kan nås på tlf. 45 47 44 53 eller e-post marie.hansen@malselv.kommune.no