Kommunen skal føre tilsyn med at smittevernreglene overholdes

Veileder til lov og forskrift inneholder fortolkning og veiledning til lov- og forskriftsbestemmelser.

Kommunen har ansvar for å kontrollere at virksomheter i kommunen overholder:

Andre myndigheter, for eksempel Arbeidstilsynet og Mattilsynet, har ansvar for å føre tilsyn med annet regelverk. Dette regelverket kan også ha betydning når man skal vurdere om smittevernreglene overholdes.

Mattilsynet har plikt til å bistå kommunen med å sørge for at reglene i smittevernloven overholdes. Kommunen kan kontakte Mattilsynet hvis de har behov for deres bistand.

Kommunen fører tilsyn med virksomheten som skjer i egen kommune. Ved behov kan kommunen samarbeide med omkringliggende kommuner om tilsyn på tvers av flere kommuner, eller tilsyn med virksomheter som har aktivitet i flere kommuner.

Kommunens tilsynsansvar etter smittevernloven

Det følger av smittevernloven § 7-1 fjerde ledd (lovdata.no) at kommunen skal føre tilsyn og sørge for at reglene i loven blir overholdt og at vedtak i medhold av loven blir gjennomført. Dette innebærer at både de nasjonale smitteverntiltakene som er samlet i covid-19-forskriften og eventuelle regionale og lokale tiltak som er fattet med hjemmel i smittevernloven § 4-1 (lovdata.no) vil omfattes av kommunens tilsynsansvar.

Tilsyn etter covid-19-forskriften § 18

Det følger av covid-19-forskriften § 18 (lovdata.no) at kommunen fører tilsyn med at virksomhetene som nevnt i forskriftens kapittel 4 og 5 driver smittevernfaglig forsvarlig. Det fremgår videre av bestemmelsen at kommunen kan gi pålegg etter smittevernloven § 4-1 eller folkehelseloven kapittel 3 (lovdata.no).

Bestemmelsen understreker kommunens ansvar for å føre tilsyn etter smittevernloven § 7-1 fjerde ledd med «virksomhetene som nevnt i forskriftens kapittel 4 og 5». Selv om det bare er bestemmelsene i kapittel 4 og 5 som er nevnt, har kommunen også ansvar for å føre tilsyn med de øvrige bestemmelsene i forskriften fordi den har hjemmel i smittevernloven § 7

Kommunens tilsynsansvar etter folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern

Kommunen skal føre tilsyn med faktorer og forhold i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen, jf. folkehelseloven § 9 (lovdata.no). Dette innebærer blant annet å føre tilsyn med at private og offentlige virksomheter og eiendommer følger kravene i forskrift om miljørettet helsevern (lovdata.no), jf. forskriftens § 4 og § 2.

Faktorene i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, jf. folkehelseloven § 8. Smittsomme sykdommer, som eksempelvis covid-19, vil falle inn under det som anses som faktorer i miljøet som kan ha innvirkning på helsen, og omfattes dermed at folkehelseloven kapittel 3 og forskrift om miljørettet helsevern.

Forskrift om miljørettet helsevern § 7 stiller et overordnet krav til at alle virksomheter og eiendommer skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.  Det er gitt særskilte krav til helsemessige forhold i virksomheter og eiendommer i forskriftens § 10. Det følger av bestemmelsen at "virksomheter og eiendommer der allmennheten har adgang, eller som benyttes av mange mennesker, eller hvor mennesker oppholder seg over lengre perioder", blant annet skal "planlegges, drives og avvikles slik at smittsomme sykdommer forebygges", jf. § 10 bokstav f. Etter forskriften § 12 plikter virksomheten å ha og utføre internkontroll, for å påse at disse kravene i forskriften etterleves. Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å etterleve kravene. Hvordan kravene skal oppfylles, vil derfor i utgangspunktet være opp til virksomheten å vurdere. Det innebærer at virksomhetene kan finne hensiktsmessige løsninger innenfor forskriftens rammer.  

Det faktiske innholdet i kravene som forskriften stiller, kan komme til uttrykk i faglige normer og veiledere. I den grad Helsedirektoratet eller FHI har gitt veiledere, retningslinjer, råd og/eller anbefalinger om hvordan en virksomhet bør innrette seg for å forebygge smitte av covid-19, må virksomhetene være forberedt på å kunne dokumentere at miljøet likevel er tilfredsstillende dersom de avviker fra disse. 

Helsedirektoratet har laget en veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern, som gjør rede for regelverk, metodikk og saksbehandling i forbindelse med tilsyn. 

Kommunen bør føre tilsyn med områder der det er vesentlig risiko for brudd på smitteverntiltakene

Det er i stor grad opp til kommunene selv å vurdere hvordan de vil innrette seg for å ivareta tilsynsansvaret de er pålagt.

Kommunene bør prioritere tilsynsområder ut fra en risikovurdering der man vurderer sannsynligheten for en uønsket hendelse, og konsekvensene som en uønsket hendelse kan få.

Kommunene kan ta utgangspunkt i lokale data fra smittesporingsarbeidet, Folkehelseinstituttets ukesrapporter og statistikk om koronavirus og covid-19 (fhi.no), og erfaringer fra omkringliggende eller sammenlignbare kommuner, for å vurdere hva som er typiske smittesteder og risikosituasjoner.

Det står mer om risikovurderinger og risikobasert tilsyn i veileder for kommunens tilsyn med miljørettet helsevern.

Bruk av virkemidler

Dersom kommunen oppdager brudd på smitteverntiltakene, kan kommunen informere enkeltpersoner og virksomheter om at de bryter smittevernreglene. Ofte vil informasjon om at man bryter reglene være nok til at personene eller virksomhetene endrer sin atferd.

Dersom informasjon og veiledning ikke er tilstrekkelig, kan kommunen vurdere å bruke andre virkemidler:

  • Enkeltpersoner eller virksomheter kan politianmeldes for brudd på reglene i smittevernloven eller i covid-19-forskriften. Videre etterforskning og eventuell straffeforfølgning vil da være opp til politiet. 
  • Dersom tilsyn avdekker at virksomheter ikke driver helsemessig tilfredsstillende etter forskrift om miljørettet helsevern, eller dersom kravene i covid-19-forskriften kapittel 4 og 5 brytes, kan virksomheter og arrangører pålegges retting, tvangsmulkt eller stansing etter reglene i folkehelseloven §§ 14-17. Les mer om reaksjonsmidlene i veileder for kommunenes tilsyn med miljørettet helsevern.
  • Kommunen kan fatte vedtak etter smittevernloven § 4-1 når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført. Les mer om kommunale smitteverntiltak som fattes med hjemmel i smittevernloven § 4-1 i rundskriv I-7/2020 om kommunale smitteverntiltak (regjeringen.no)​​​​​​​