Søknader leveres via www.regionalforvaltningen.no  og søknadsfrist er 12. april.

Kreterier - kompensasjonsordning april 2021

Kommunene er tildelt et beløp for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene som tidligere er utlyst.

Tilskuddet er ment å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Målselv kommune har fått tildelt kr. 607.000 til en kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Ordningen skal også fungere som en «ventilordning», for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

Hensikt med ordningen:

  • Støtte virksomheter innenfor reiselivs-, serveringsnæringene og arrangement- og kulturnæringen.
  • Kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

Hovedprioriteringer i Målselv kommune vil være:

  1. Serveringsbedrifter, samt arrangement-/kulturnæringsforetak
  2. Reiseliv
  3. Øvrige virksomheter

Søkere må ha registret forretningsadresse i Målselv.
Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen.

Tildelingskriteriene vil i hovedsak relateres til inntektsbortfall og uunngåelige faste kostnader i perioden 2019, 2020 t.o.m. febr 2021.
Søker må dokumentere inntektsbortfall og faste kostnader v/ regnskapsfører eller revisor.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no under ramme «Kommunal kompensasjonsordning» (Målselv) og blir behandlet av Formannskapet.
Den tildelte ramme er fast, og vedtak er endelig og kan ikke påklages for denne ordningen.

Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknadsfrist er 12. april 2021