I forbindelse med årets tariffoppgjør som nå er til mekling, har vi fått melding om at det ved en eventuell konflikt vil bli plassfratredelse for ansatte i Målselv kommune. Frist for mekling er søndag 25. mai kl. 24.00 og en evt streik kan være et faktum fra og med arbeidsdagens begynnelse mandag 26. mai.

Vi har pr i dag fått melding om at Fagforbundet tar ut 66 ansatte i streik dersom det blir en konflikt. I forhold til tjenestene i Målselv kommune vil det være barnehagene som først vil bli rammet av streiken. Det vil bli redusert åpningstid og stenging av noen avdelinger kan bli aktuelt. Informasjon til foreldre/foresatte vil bli gitt fra den enkelte barnehage.

Øvrige avdelinger som vil bli berørt er sentraladministrasjonen, MSAH og Byggforvaltning. Det kan bli redusert tilgjengelighet for kontakt med kommunehuset og MSAH. Det kan også bli snakk om redusert åpningstid ved Gimlehallen.

Kommunens ledelse jobber med å sørge for at vi ivaretar pasienters og brukeres interesser på en forsvarlig måte og at ikke tredjemanns interesser skal skades på utilbørlig måte.

Det legges ut informasjon fortløpende på kommunens hjemmeside