I 2012 ble kulturprisen gjeninnført i Målselv kommune. Videre ble det innført en ildsjelpris.

Kulturprisen

Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 kulturpris.
Kulturprisen består av et prisbevis og en pengegave pålydende kr.7 500,-.

Formålet med kulturprisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen, og tjene som inspirasjon for enkeltpersoner eller organisasjoner som omfattes av det utvidede kulturbegrep.

Det faste utvalget for skole-, barnehage- og kultursaker avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Utvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne og /eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Kulturprisen kan gis til enkeltpersoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats utover det vanlige, eller som har vist framifrå god skapende virksomhet. Til enkeltpersoner kan prisen vanligvis bare deles ut en gang.

Kulturprisen kan ikke gis til offentlige institusjoner eller organisasjoner som vesentlig finansierer sitt arbeid ved offentlig tjeneste, eller til enkeltpersoner i deres egenskap av offentlig ansatt.

Frist for innsending av forslag  i 2013, er fredag 13.september. Kunngjøring skjer i lokalavisene og på kommunens nettside.

Forslagene må være begrunnet og sendes til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 MOEN eller postmottak@malselv.kommune.no

Offentliggjørelse og overrekkelse av kulturprisen skjer ved påfølgende kommunestyremøte.
 

Ildsjelprisen

Målselv kommune kan hvert år dele ut 1 ildsjelpris. Ildsjelprisen består av et diplom og en pengegave pålydende kr 7 500,-.  Målselv kommunes ildsjelpris skal tjene følgende formål:

 -Den skal være en inspirasjon, en takk og en anerkjennelse for personer som ved sitt engasjement og sin innsats for fellesskapets verdier gjør en fremragende jobb i det frivillige lags- og foreningsarbeidet.

Det faste utvalget for skole-, barnehage- og kultursaker avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles. Utvalget bygger sin avgjørelse på årets innkomne eller egne forslag. Det er ikke anledning til å søke om prisen.

Frist for innsending av forslag  i 2013, er fredag 13.september. Kunngjøring skjer i lokalavisene og på kommunens nettside.

Forslagene må være begrunnet og sendes til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 MOEN eller postmottak@malselv.kommune.no

Utvalget avgjør hvert år om prisen skal deles ut og hvem den skal tildeles.
Offentliggjørelse og overrekkelse av Ildsjelprisen skjer ved påfølgende kommunestyremøte.