Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014. Der spredde gress og lyngbrann seg med vinden, og førte til enorme skader. Blant annet gikk over 60 bygninger tapt. Foto: Ove Magne Ribsskog, Flatangernytt

 

-Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder, at vi går ut og oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

 

-De som også har ledige tankvogner og tanker, bør fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

 

Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

 

Se også notat (under her) med praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke.

 

Kontaktinformasjon:

Pål Arne Oulie, Tlf:  482 40 607
E-post:
Pal.Arne.Oulie@bondelaget.no

--------------------------------------------------------------

 

Notat:

Brannsikkerhet ved innhøsting i landbruket

I store deler av landet har det vært en tørrere og varmere sommer enn i ekstremåret 1947. Dette har mange konsekvenser, blant annet stor fare for brann under innhøsting. Landbrukets Brannvernkomité har samlet konkrete råd for brannsikkerhet i skuronna.


Kombinasjonen av maskiner i drift og tørr vegetasjon betyr økt risiko for brann. For å begrense risikoen for brann ved innhøsting er det viktig med god planlegging, og at det tas visse forholdsregler. Arbeid med skurtreskere og høstmaskiner må utføres med varsomhet.

Viktige punkter å vurdere før arbeidet begynner:

Sjekk at utstyret er rengjort, godt smurt og i god stand for å hindre varmegang.

 • Ha vann- og brannslukningsutstyr tilgjengelig.
  • Se til at traktor og skurtresker er utstyrt med minst ett 6 kg. ABC håndslukkeapparat og at det er funksjonelt, dvs. har rett trykk (grønt på monometer) og løst pulver (vend og lytt).
  • Fyll tankvogner eller andre store beholdere i nærheten med vann. Samarbeid gjerne med naboene.
  • Det anbefales å anskaffe en brannpisk (se bildet under). Dette er et effektivt og viktig verktøy for å slokke gress og lyngbrann.
 • Vurder behovet for lavere hastighet og høyere stubbehøyde etc for å begrense muligheten for gnistdannelse, i forhold til mengden stein på jordet.
 • Vurder vegetasjons- og terrengforhold, også på omkringliggende areal, som kan forårsake rask brannutvikling og forverre en mulig brann.
 • Sørg for at tilførselsveier er åpne og fremkommelig for brannbiler og annet slukkingsutstyr.
 • Husk å ha oppladet mobiltelefon eller annet kommunikasjonsutstyr tilgjengelig for raskt å kunne varsle brannvesenet på 110.
 • Last gjerne ned Hjelp113 -appen fra Norsk Luftambulanse.  De er knyttet opp mot 110 sentralen og sender automatisk koordinatene når man ringer.
  Se https://norskluftambulanse.no/denne-appen-kan-redde-livet-ditt/

 

Viktig å vurdere i forbindelse med innhøstingsarbeid:

 • Vær spesielt årvåken under arbeidet, for å unngå og oppdage eventuell brann raskt.
 • Ved parkering av kjøretøy og arbeidsmaskiner, vær oppmerksom på at varme deler ikke kommer i kontakt med tørt og brennbart materiale. Spesielt person- eller gårdsbiler med varme eksosanlegg og katalysatorer er en stor brannfare hvis de kjøres ut på jordet.
 • I tilfelle melding om brann til alarmsentralen 110 er det viktig å kunne oppgi:
  • Adresse og plassering, fortrinnsvis med koordinat.
  • Omfang og spredningsretning.
  • Hva blir truet?
  • Egnet tilgangsvei for brannvesenet.
  • Mulighet for tilgang på vann.

 

Bilderesultat for brannpisk

Illustrasjonsbilde av en brannpisk.