Tomtene er en del av Gammelhaugen boligfelt og regulert til boligformål. Reguleringsplanen ligger i margen til høyre.

 

For spørsmål om tomtene ta kontakt med selger. Kontaktinformasjon finnes i tabellen nedenfor.

 

Navn

Adresse Telefon E-post
Christian Fredrik Petersen

Smedstadhagan 36

0376 Oslo

913 98 321 cfpeters@online.no

Kommuneplanens arealdel 2012-2025 vedtok i bestemmelsene å øke maksimal garasjestørrelser i eldre reguleringsplaner til maksimalt 70 m2.  Dette vedtaket gjelder også Gammelhaugen boligfelt.

 

2.2.7. Garasjer

a) Tillatt maksimal mønehøyde er 5 m over opprinnelig gjennomsnittlig terrengnivå og gesimshøyde 3,5 m over opprinnelig gjennomsnittlig terrengnivå.

b) Frittliggende garasjer skal ikke overstige 70 m2 BYA.

Jf. PBL § 11-9 nr. 5

 

 

Bestemmelsen gjelder også for eldre reguleringsplaner med mindre regulert garasjer.