Med ordningen som har eksistert tidligere med to søknadsfrister i året, kunne bedriftene risikere å søke støtte fra kommunalt næringsfond til et prosjekt med oppstart i januar, men ikke få sin søknad behandlet før i september samme år. Det er viktig at Målselv kommune er aktiv og tilretteleggende i næringsarbeidet, ved å ikke sette søknadsfrister bidrar kommunen i enda større grad til utvikling og nyskaping. Bedriftene kan raskt få svar på sin søknad og komme raskere i gang med sine prosjekt.

Fra og med høsten 2013 er det innført nytt system for innlevering av søknader til kommunale næringsfond. Alle søknader til næringsfondet i Målselv kommune skal leveres inn elektronisk og via nettsiden www.regionalforvaltning.no Nettstedet inneholder også informasjon om andre støtteordninger
på fylkesnivå og statlig nivå som kan være interessante for de som søker offentlige midler. Målselv kommune sitt næringsfond består av midler som har sin opprinnelse fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Departementet bevilger årlig på bakgrunn av politiske prioriteringer såkalte distrikts- og regionalpolitiske midler til fylkeskommuner. Hos oss er det Troms Fylkeskommune som gjør en politisk prioritering og fordeler midlene til kommunene i Troms Fylke.

Næringsfondet til Målselv Kommune består av en kommunal del og en regional del. Den kommunale delen av næringsfondet skal hovedsakelig benyttes som tilskuddsordning til det lokale næringslivet i kommunen. Den regionale delen av fondet skal utelukkende benyttes som tilskuddsordning til regionens næringsliv der to eller flere av kommunene i regionen bidrar med finansiering av prosjektet. Det gis ikke anledning for å gi tilskudd fra regional satsning til to eller flere samarbeidende bedrifter i regionen uten at kommunene i felleskap også bidrar i finansieringen.

Har du spørsmål angående støtteordningen, ta kontakt med næringskonsulent i Målselv, Elin Byberg på tlf 97785414