Å bli godkjent betyr ikke at trafikkulykker kan skje, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevis og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Her er et sammendrag av det arbeidet som kommunen gjør:

Å skape gode holdninger til trafikk starter allerede på helsestasjonene og skolehelsetjenesten. På helsestasjonene gis det informasjon og veiledning om sikring av nyfødt barn i bil, bakovervendt barnesete og bruk av refleks på barnevogn. Ved senere kontroller, og etter hvert som barnet blir større, sikring av barn i bil, bruk av sykkelhjelm og refleks og sist, men ikke minst, fokus på skoleveien. Skolehelsetjenesten fokuserer på skoleveien, bruk av sykkelhjelm og refleks. I forbindelse med undervisning til avgangselever tar skolehelsetjenesten blant annet opp alkohol, grensesetting og sikkerhet i bil.

I Målselvbarnehagene lærer barn trafikkregler for fotgjengere, bruke sansene sine i trafikken, bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks. Barnehagene har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagenes parkeringsplasser og port. Disse gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.

Barnehagene skal påvirke foreldre til å sikre barna på vei til og fra barnehagen.

Trafikksikkerhet og trafikkopplæring skal være et årlig tema på foreldremøter.

Etter hvert som barna blir større tilpasses opplæringen så lagt det passer hvor det starter med å bli kjent med barnegagenes nærområde og senere med bruk av sykkel, vei, bil osv.    

I Målselvskolen fortsetter trafikkopplæringen tilpasset skoleelever. Målet er å gi elever en mest mulig trafikksikker ballast på "oppvekstveien". Herunder trafikkregler, læring av rutiner for turer, bruk av sykkel og sykkelhjelm, refleksbruk osv.

Mange ansatte i Målselv kommune tilbringer mye av dagen i bil. Retningslinjer for arbeidsrelatert ferdsel i trafikken er derfor et viktig HMS-tiltak.  Her har AMU (Kommunens Arbeidsmiljøutvalg) laget retningslinjer for reiser, transport i kommunens regi og for kjøp av transporttjenester. Enhetslederne har ansvaret for at dette gjøres kjent og blir fulgt opp.

I all planlegging skal trafikksikkerhet være et tema blant annet når det gjelder tilrettelegging for infrastruktur. Herunder gang- og sykkelveier, gangstier (snarveier), parkeringsplasser, belysning osv.