Målselv kommune gir bort taxisentralen i Bardufoss Sentrum gratis, frist for å melde seg er 15.februar. Kommunen ønsker å frigjøre arealet til planer knyttet til Coop på Bardufoss med utbygging og parkeringshus, torget og elveparken i Stedsutviklingsprosjektet. De som er interessert og tar på seg arbeidet med å rive, eller flytte bygget, må kommunen inngå nærmere avtale med. Den som får bygget må selv ta på seg ansvaret med å få det fjernet, sørge for at nødvendige papirer og tillatelser er på plass med mer. Det må blant annet søkes om rivetillatelse. Bygget er oppført i Matrikkelen med BRA på 174 m2, og det må derfor utarbeides en avfallsplan, jmf pbl §29-8.  For rivetiltaket kreves det ansvarlig foretak på samme måte som for bygging. Bygget ble satt opp i 1986/87 og har de siste årene stått tomt.

Blant de som melder sin interesse og tar på seg ansvaret og fjerne bygget, ønsker kommunen å prioritere lag og foreninger. Er det mange som etter 15.februar som konkret har meldt sin interesse for bygget vil vi mest sannsynlig foreta en loddtrekning blant de på listen.

For mer informasjon ta kontakt med næringskonsulent Elin Byberg på e-post: elin.byberg@malselv.kommune.no

Foto: Morten Kasbergsen, Nye Troms