En asylsøker som har fått innvilget opphold får flyktningstatus, og skal da bosettes i en kommune.

Målselv  kommune er vertskommune for  Målselv Statlige Asylmottak som har til sammen 230 plasser. Målselv kommune gir tjenester til asylsøkerne i form av helsetjenester , barnevern og undervisning, og samarbeidet med mottaket er meget  godt.

Med utgangspunkt i de behov Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) har for bosettinger i de ulike kommunene, kom statsråden med en oppfordring om økt bosetting våren 2015. Kommunestyret i Målselv vil i løpet av oktober/november få til politisk behandling  hvor mange flyktninger som skal bosettes i 2016 – 2019.

Målselv kommune  har vedtatt å bosette 10 flyktninger pr år i perioden 2013-2015, dette går ut i år. Pr i dag har vi 75 bosatte flyktninger, inkludert familiegjenforente. Vi har hvert år bosatt flere enn vedtatt, ved tilgjengelige boliger.

Bosettingene foregår i tett samarbeid med IMDi, og er godt planlagt og forberedt.

Målselv  kommune får statlig støtte de første 5 årene (integreringstilskudd) og det er lovregulert at flyktningene har rett og plikt til å delta i Introduksjonsprogrammet med tilhørende Introduksjonsstønad. Gjennom disse ordningene er flyktningene godt ivaretatt med både bolig, klær og utstyr, helsehjelp, inntekter, norskopplæring, skolegang og etter hvert arbeidstrening.

Dersom privatpersoner eller frivillige organisasjoner ønsker å bidra i etableringen og integreringen av flyktninger i Målselv, vil dette være i tillegg til det kommunen har ansvar for. Vi ser svært positivt på at Målselvs innbyggere ønsker å bidra, og håper hele lokalsamfunnet kan bistå flyktningene, kanskje først og fremst med tanke på integrering og inkludering i nærmiljøet og lokalsamfunnet. Det er veldig avgjørende at flyktningene som bosettes blir tatt opp og innlemmet i nabolag, barnehager, skoler, fritidsaktiviteter, arbeidsliv osv.

Sammen kan vi på denne måten gi mange av dem som kommer fra håpløse forhold, nettopp et håp om ei bedre framtid.