Ved søknadsfristen 1. oktober er det kommet inn 22 søknader, med en prosjektramme på vel 21,8 millioner og samlet søknadssum på vel 5,3 millioner kroner.

Det er gledelig at tilskuddsordningen har bidratt til stor investerings- og aktivitets interesse!

Regjeringen har i tildelingen vist til at støtten ikke er å anse som «kontantstøtte», og at en ønsker å prioritere tiltak for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Det er også utarbeidet en egen midlertidig forskrift som gjelder for denne ekstraordinære tildelingen, hvor en spesielt vektlegger prosjekter og tiltak knyttet til reiseliv. Førøvrig skjer tildelinger etter ordinære tildelingskriterier for næringsfondet og reglene for offentlig støtte, blant annet EØS regelverket.

Søknadene skal gjennomgås administrativt og legges frem til politisk behandling i oktober/november.