Mistanke om skade meldes til Målselv kommune, enten på telefon 77837700 eller epost postmottak@malselv.kommune.no – uten ubegrunnet opphold.

Fylkesmannen i Troms har 28.05.2015 fastsatt ny utbedringsfrist til 01.07. 2015.

Vinterskader på eng er: Frost, isdekke, vanndekke, uttørking, oppfrysing og biotiske forhold som overvintringssopp. Klimabetinga (vær) skader.

Meldefrist, ingen fast dato, men så snart du oppdager skadene, og  i god tid før utbedring av enga, slik at befaring kan foretas av kommunen.  Ingen melding, søknad avvises.
Utbedringsfrist generelt 15. Juni.  I særlige tilfeller kan FM gi ny frist for utbedring (gjensåing). Søknadsfrist 15. Juli. Utbedring må da være gjennomført og ferdig.

Søk i Altinn. Søknaden skal sendes inn i Altinn. https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Statens-landbruksforvaltning/Erstatningsordningene-i-landbruket/ Vedlegg skal sendes pr post til kommunen.

Søk manuelt.  https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/vinterskade-pa-eng/skjema

Behandlingstid. Normalt rundt 1 mnd hos både kommunen (vedtak) og fylkesmannen (kontroll og utbetaling).

Klage.  Klagefristen er tre uker fra en blir gjort kjent med vedtaket. Landbruksdirektoratet er klageinstans for vedtak gjort av fylkesmannen. Klagen skal sendes til kommunen for uttalelse. Kommunen videresender klagen til fylkesmannen.

Les mer på Landbruksdirektoratet.

Generelt om ordningen
Etter forskriftsendringen 1.februar 2012 er kravet om raskt å melde skaden til kommunen innskjerpet. Dersom melding ikke blir gitt uten ugrunnet opphold, skal søknaden avvises.

  • Kommunen skal ut på kontroll før det blir sådd eller pløyd. Dette er et krav for å få utbetalt erstatning. Dersom en sår eller gjør andre tiltak før kontroll, kan en ikke regne med å få erstatning. Det er også et krav at enga blir utbedret så tidlig at arealet kan gi avling same år.
  • Gårdsbruk i Målselv som har mistanke om vinterskade på eng må kontakte kommunen så snart som mulig, dette med tanke på en mulig erstatningssøknad.
  • På søknaden om tilskudd til vinterskade er det totalt innvintret engareal som skal oppføres. Innvintret areal er engareal fra søknad om produksjonstilskudd pr 31.juli året før skadeåret, samt gjennlegg etablert året før skadeåret, fratrukket høstpløyd engareal.
  • Tilskuddet beregnes som utbedret areal i dekar fratrukket  20% egenrisiko. Tilskuddssatsen er kr 330,- pr dekar utbedret areal. Utbedringen skal være utført innen 15. juni.
  • For at du skal ha rett til tilskudd, må engarealet etter utbedring være pløyd, harvet, frest eller direktesådd og være tilsådd med frø av eng- og/eller grønnfôrvekster. Når tiltaket er en del av normal fornying av enga om våren, gis det ikke tilskudd.

Her finner du bioforsk-rapporten http://halogaland.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/24717/ .