Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Melding om vedtak - kommunal forskrift om løypenett for snøskuter i Målselv kommune

Publisert , Oppdatert 15. april 2019

Kommunestyret i Målselv vedtok i møte den 20.03.2019, sak 33/2019, Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune og kart over løypenettet.

Saken omfatter fastsettelse av rekreasjonsløyper for snøskuter. Målselv kommune har gjennomført utredning i henhold til reglene i motorferdselforskriften § 4a og vurdert løypenes virkninger mot kravene i naturmangfoldloven. Dette har videre lagt grunnlaget for vedtatt kart over løypenettet og løypebestemmelsene. Berørte grunneiere har samtykket til løypeetablering.

Det ble fattet slikt vedtak:

Med hjemmel i motorferdsellovens § 4a, jamfør forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagt vassdrag vedtas kart over løypenettet og forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune.

Kunngjøring
Vedtaket kunngjøres etter reglene i plan- og bygningsloven § 12-12 fjerde og femte ledd.

Saksdokumenter
Aktuelle saksdokumenter følger vedlagt dette brevet og er gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside sammen med SOSI fil over løypenettet.

Klageadgang
Kommunens vedtak om snøskuterløyper inkludert bestemmelser om bruk kan påklages i henhold til reglene i motorferdselforskriften § 4a åttende ledd. Forvaltningsloven kapitel IV gjelder. Fylkesmannen er klageorgan og kan prøve alle sider av saken jf. forvaltningsloven § 34.

Vedtaket kan påklages av en angitt gruppe privatpersoner, organisasjoner og offentlige myndighetet samt grunneiere og rettighetshavere til eiendommer i løypenes influensområde, sametinget og berørte reinbeitedistrikt, organisasjoner hvis interesser blir berørt av snøskuterløypene, nabokommuner og berørte statlige og regionale organer.

Fristen for å klage er tre – 3 – uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagen må merkes sak 33/2019 og sendes skriftlig på e-post eller i brevs form til:
 

Målselv kommune                            eller                             postmottak@malselv.kommune.no
Mellombygdveien 216
9321 Moen     

 

I klagen skal vedtaket det klages over angis, grunner som anføres for klagen oppgis og de endringer som ønskes beskrives. Interesseforholdet og vedtakets konsekvenser for klagers interesser skal belyses.

Dersom klagen rettes til kommunen så sent at det kan være uklart om klagen er sendt i rett tid, ber Målselv kommune om at det oppgis når denne meldingen om vedtaket kom frem.

Kontaktinformasjon

Henvendelser vedrørende prosjektet kan rettes til saksbehandler Asle Lifjell på telefon 46502146 eller e-post asle.lifjell@malselv.kommune.no.
Ved henvendelse brevs from bes de om vise til saksnummer 17/3135.


Melding om vedtak - kommunal forskrift om løypenettet for snøskuter i Målselv kommune
Adresseliste
Særutskrift Plan for snøskuterløyper i Målselv kommune med lokal forskrift om kommunalt løypenett
Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Målselv kommune
Kart over løypenettet
SOSI fil over løypenetter