Viser til møte i kommunestyret den 11.06.15, der sak 58/2015 ble behandlet.

Det ble fattet slikt vedtak:

 1. I medhold av plan- og bygningslovens § 4-1 fastsettes planprogram for områderegulering Andslimoen slik som Rådmannens forslag revidert 23.4.15 der følgende endringer inngår:

Kap 2.2.:

 • Det er behov for å utrede alternative avgrensninger av planområdet av hensyn til topografi, grøntdrag og landbruksinteresser. Intensjonen er å opprettholde størrelsen på areal slik at  den tilsvarer areal avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. To alternativ tilføyes hovedalternativet.

Kap. 3.1:

 • Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 tilføyes

Kap 4.1:

 • det beskrives at kjøpesenter videreføres som i dagens situasjon

Kap. 4.2:

 • det beskrives at Hovedveg klasse 4 (H4) etter Statens vegvesen håndbok N100 skal legges til grunn for planleggingen av E6
 • regulering av gangveg/fortau langs Haraldvollvegen på strekningen mellom Industrivegen og Storegga skal vurderes
 • endring av vegstruktur skal vurderes i området mellom Helsesenteret og Veltamoen

Kap. 5:

 • Utredningstema samferdsel/trafikk i suppleres med "prognoser/ trafikkgenerering for de ulike utbygginger"
 • Utredningstema kulturminner og kulturmiljø tilføyes under at befaring og kartlegging av nyere tids kulturminner innenfor planområdet vil være en del kunnskapsgrunnlaget. Metode tilføyes at Troms fylkeskommune tar sikte på å gjennomføre kartlegging og beskrive krigsminnene i 2015 og at det ikke er registrert automatisk fredete kulturminner i planområdet
 • ROS-analyse presiseres som utredningstema
 1. Planprogrammet legges til grunn for videre arbeid der mottatte innspill tas med for vurdering og avklaring i planprosessen.

 

Spørsmål vedr. Områderegulering Andslimoen rettes til Plan- og næringssjef Astrid Fjose.