Målet med ordningen er å bidra til god og nødvendig infrastruktur for friluftsliv i nærmiljøet.

Dette gjelder tilrettelegging i tilknytning til turløyper, raste- og bålplasser, fiskeplasser, utsiktspunkt o.l. Det kan være skilting og merking av turruter, gapahuker, klopping, bord og benker, og tiltak som ikke støttes av spillemiddelordningen. Spillemiddelordningen kan blant annet benyttes til: dagsturhytte, gapahuk (min. kostnad kr. 75 000), universelt utformet sanitæranlegg (frittstående bygg med toalett og/eller dusj), turkart, baderamper for rullestol, skilting og merking av eksisterende turløyper (min. kostnad kr. 20 000), brutiltak (større tiltak hvor den enkelte brus kostnad overstiger kr. 150 000), turveier, -løyper og -stier. Les mer her.

For tiltak som faller inn under kostnadsrammen og kriteriene til spillemidlene, anbefaler fylkeskommunen at det søkes spillemidler.

Tilskudd til friluftsliv:

Tilskudd til statlig sikring av friluftslivsområder – søknadsfrist 15. januar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder – søknadsfrist 1. februar (gjelder kun kommuner og friluftsråd).

Tilskudd til friluftslivsaktivitet – søknadsfrist 1. februar.

Fysisk tilrettelegging for friluftsliv i nærmiljøet – søknadsfrist 1. februar (gjelder i 2022 kun kommuner i gamle Troms fylkeskommune).

Tilskudd til vilttiltak:

Tilskudd til vilttiltak – søknadsfrist 15. januar.

Vi benytter anledningen til også å minne om kommunenes frist for å sende inn søknader om spillemidler til fylkeskommunen 15. januar.

En oversikt over fylkeskommunens tilskuddsordninger finnes på våre hjemmesider her.