Det ble fattet slikt vedtak:

  1. Det faste utvalg for plan og næringssaker er forelagt forslag til presiseringer i Områdeplan for Bardufoss leir og Bardufoss flyplass.

Ny § 6.4 blir:
Ved søknad om større tiltak i feltene F2, F3, F4 og F5 skal det utarbeides plan for avvikling av anleggstrafikk. Planen skal redegjøre for konsekvenser av anleggstrafikken, og særlig hvordan denne har innvirkning på Kapellkrysset og Kapellvegen.  Trafikkmengden i disse områdene skalikke økes inntil Kapellkrysset og Kapellvegen er utbedret i henhold til reguleringsplanen. Avbøtende tiltak kan være krav om å benytte inn- og utkjøring til leiren fra adkomster i nord mot Fylkesveg 178 og riksveg 853.

Og ny § 9.1 blir:
Samferdselsanlegg S1 omfatter ombygging og endring av krysset i Heggelia og tilhørende gang-og sykkelveger, fortau, busstopp og kjøreveger i området mellom kapellet og Heggelia leir, samt fortau langs Kapellvegen fram til Ola Rustens veg. Ny rundkjøring kobles til Tverrveien og knyttes til eksisterende kommunal veg i området, Kapellveien.

Samferdselsanlegg S1 skal opparbeides i tilknytning til utbygging av Rusta leir og skal være ferdigstilt innen 31.12.2015. Anlegg S2 etableres samtidig med S1.

  1. Det faste utvalg for plan og næringssaker godkjenner mindre vesentlig endring av Områdeplan for Bardufoss leir og Bardufoss flyplass; Planident 19242011001 i henhold til PBL § 12-12.

Planen har planid 19242011001.

Sektormyndigheter og berørte eiendommer blir varslet i eget brev og frist for å fremme skriftlig klage eller komme med merknader er satt til 05.03.14, og disse skal sendes til:

postmottak@malselv.kommune.no,
eller
Målselv Kommune, Kommunehuset, 9321 Moen.

Vennligst merk svaret med vårt referansenummer 2010/1458.