Fra 1.august blir barnehagen gratis fra tredje barnet for foreldre som har flere barn i barnehagen samtidig.

I henhold til Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen, skal familier betale maksimalt 6 % av husholdningens samlede inntekt for en barnehageplass. Kostpenger kommer i tillegg.

Familier med lav inntekt kan få 20 timer gratis kjernetid pr. uke for barn fra 2 år og oppover.
Husholdningens samlede inntekt må dokumenteres.
Ordningen er søknadsbasert, og må søkes om for hvert barnehageår.
Søknad sendes gjennom Foresattportalen.


Det er fastsatt tre nasjonale moderasjonsordninger i SFO

  • Redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever 1.-4.trinn.
  • Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5.-7.trinn.
  • 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2.trinn

Målselv kommune har søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO. Ordningen er søknadsbasert, og må søkes om for hvert skoleår.
Søknadsskjema finner dere her.

I henhold til Forskrift til opplæringslova § 1B, skal familier betale maksimalt 6 % av inntekten av husholdningens samlede inntekt. Kostpenger kommer i tillegg.

For barn med særskilte behov er SFO 5.-7.trinn gratis. Foresatte må søke om SFO plass.

Fra høsten 2023 er det gratis kjernetid på SFO for barn ved 1. og 2.trinn. Det må søkes om SFO plass for å kunne benytte seg av dette tilbudet.
Søknad om SFO gjøres via Foresattportalen