KS og Frivillighet Norge har gått sammen om å opprette prisen «Årets frivillighetskommune».  Prisen ble delt ut for første gang i 2016, vinneren var i 2016 var Drammen kommune og vinneren i 2017 var Telemark fylkeskommune.

Vinneren av prisen for 2018 vil bli kunngjort på et arrangement i Oslo 5. desember. Dette er blant annet et arrangement for å markere FNs internasjonale frivillighetsdag.

Både rådmannsutvalget og Hovedstyret i KS har behandlet hovedkriteriene for tildeling av prisen.

 Retningslinjene for prisen til årets frivillighetskommune skal basere seg på hovedelementene i «Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor»:

-  Er frivillighetspolitikken utviklet i dialog med frivilligheten lokalt? ( for eksempel gjennom ulike former for dialogmøter eller undersøkelser)

- Hvordan er frivillighetspolitikken forankret politisk? (Eksempler er frivillighetsmelding/plan/strategi, erklæring eller annet som er vedtatt politisk og inngår som en del av kommuneplanens samfunnsdel)

-  Legger frivillighetspolitikken til rette for møteplasser? ( Eksempler er årlige konferanser, dialogmøter eller frivillighetsarrangementer der politisk og/eller administrativ kommuneledelse og hele bredden av frivillige foreninger møtes)

-  Har kommunen opprettet en fast møtestruktur der frivilligheten innen idrett, kultur, friluft, barn og unge, helse, innvandring, beredskap osv. er representert i et frivillighetsråd, frivillighetsforum e.l.?

Fristen for å nominere til prisen er 10. september 2018 . Både privatpersoner, kommuner, fylkeskommuner, statlige aktører og frivilligheten kan foreslå kandidater til prisen.

Forslag til kandidater senndes på e-post til KS ks@ks.no

KS vil sammen med Frivillighet Norge oppnevne en jury for å vurdere innkomne forslag.

Kontaktperson i KS er rådgiver Christian Hellevang som har e-post:  Christian.Hellevang@ks.no