Helsepersonellkommisjonen er forankret i Hurdalsplattformen og ble etablert i desember 2021.

Kommisjonen ble bedt om å gi en helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og kompetanse frem mot 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste.

Kommisjonen går nærmere inn på tiltak for å utdanne, rekruttere og beholde personell i helse- og omsorgstjenestene i hele landet på kort og lang sikt, gitt utviklingstrekk som vil påvirke tilbudet av og etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester i årene fremover.

Utredningen ble overlevert helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol 2. februar 2023.

Klikk på linken til Regjeringen.no, for å laste opp hele dokumentet NOU 2023:4 - Tid for handling.

Klikk på denne linken, for å hente opp presentasjonen som ble gitt til kommunestyret 8. juni


Figuren under viser tiltaksområder for løsninger av personellutfordringene

Tid for handling