Fredag 9. oktober 2020 ble det avholdt et møte mellom Telenor og Målselv kommune. Telenor kunne der informere om at de ønsker å forsere utbyggingen av fiber i Rostadalen. Det betyr at de har åpnet for websalg for dette prosjektet. Så snart det er kommet inn nok bestillinger starter de opp arbeidet nå i høst. Den opprinnelige planen skisserte en oppstart vinteren 2021 med ferdigstilling 31. desember 2021. Klarer Telenor å starte opp nå i høst ser en for seg at utbyggingen burde stå ferdig innen juli 2021. Området som skal bygges ut er skissert i kartutsnittet under

Område som skal bygges ut

Telenor kunne også informere om at de ønsker å bygge ut fiberbredbånd for området Fosshaug-Rundhaug sentrum (se kartutsnitt under).
Dette er et kommersielt prosjekt uten stats- eller kommunal støtte og forutsetter nok bestillinger i området. En må påregne en byggetid på inntil 9 måneder fra prosjektet blir besluttet. Dersom det kommer inn nok bestillinger håper en å kunne starte en utbygging også her nå i høst.

Område som skal bygges ut

Generelt for begge prosjektene gjelder det at websalg er åpnet på https://fiber.telenor.no
En kan der søke fibertilknytning ved å legge inn egen adresse.
I uke 43 vil det sendes ut selgere i begge disse områdene. Beboere i områdene vil få en SMS fra Telenor i forkant av besøket.

Om det er noen som ikke får treff på sin adresse på Telenor sin web-løsning for disse to områdene kan en sende en E-post til postmottak@malselv.kommune.no
Vi vil deretter underrette Telenor om interessen.

 

Nytt om NKOM-tildelinger 2020

Målselv kommune søkte i 2020 om NKOM-støtte til prosjekter i Takelvdalen, strekningene Andslimoen-Olsborg (Fleskmoen), Andselv-Fossmoen-Løvberg og Moen-Rundhaug.

Dessverre nådde ikke disse prosjektene opp i konkurransen med prosjektene fra andre kommuner i Troms og Finnmark. Vi vil nå internt i kommunen se nærmere på hvilke muligheter vi har. Sannsynligvis vil vi søke på nytt våren 2021, men forhåpentligvis vil det da ha kommet så mange interessenter for Fosshaug-Rundhaug sentrum slik at behovet for støtte blir noe mindre.

 

Fiberlegging Finnsund boligfelt

Det verserer en del rykter om at Målselv kommune har initiert og bekostet den nylige fiberleggingen som er gjennomført av Nordix AS/Telenor i Finnsund boligfelt. Dette medfører ikke riktighet. Fiberen ble lagt på eget initiativ av Nordix AS/Telenor i forbindelse med fiberutbyggingen i nedre Bardu.