Målselv kommune har igjennom flere år gjort store investeringer for å oppgradere vannanlegg og kloakkrenseanlegg samt sikre god kvalitet og kapasitet.

Målselv kommunestyre vedtok i budsjettmøte 5. desember 2015 at abonnementsgebyrene for 2016 skulle økes, mens forbruksgebyrene skulle holdes på omtrent 2015-nivå.

Kommunestyrets begrunnelse for økningen av abonnementsgebyrene er altså knyttet til store vann- og avløpsinvesteringer som er gjort for å sikre god kvalitet og kapasitet.

At abonnentene for 1. termin 2016 har fått 2 fakturaer, en med forbruksgebyr og en med abonnementsgebyr, er av datatekniske årsaker. For senere terminer vil alt komme på samme faktura.

Formannskapets instilling til budsjett og økonomiplan 2016-2019 ble lagt ut til offentlig ettersyn i sak 109/2015, den 20.11.2015.  Vann- og kloakkgebyret er en del av økonomiplanen. Formannskapets instilling ble kunngjort via kommunens hjemmeside https://www.malselv.kommune.no/budsjett-og-oekonomiplan-2016-2019-til-offentlig-ettersyn.5818832-289480.html og i lokalaviser.