I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for:

Jørnlia Sør, Målslev kommune

Kart ilustrasjon Jørnlia sør

Forslagstiller: Storegga Entreprenør as

Detaljreguleringsplan omfatter eiendommene gnr 54/97, 99, 100 og 101. Planområdets avgrensning framgår av kartutsnittet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av lavblokker og rekkehus samt en høyere utnytting av eiendommen enn i gjeldende plan. Planen omfatter boliger med tilhørende parkering, adkomst og uteoppholdsarealer. Planlagte formål er i tråd med gjeldende reguleringsplan, jmf. Plan ID 19240048. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, jmf. PBL § 4-2.

Utkast til plan vil bli orientert om på folkemøte den 18.5.15 hos Storegga Entreprenør as på Andslimoen. Direkte berørte parter tilskrives. Merknader eller uttalelser som kan ha betydning for reguleringsarbeidet, kan rettes skriftlig til:

Borealis Arkitekter as
boks 1131, 9261 Tromsø
E-post: inger@borealisark.no

Frist for merknader er 08. juni 2015