Etter flere års dvale i forhold til kommunale fritidsklubber, er det tatt et skritt i rett retning i barne- og ungdomsarbeidet, med -

Ungdomsleder er tilsatt i 50 % stilling, og skal også det neste halve året lede sluttarbeidet med prosjektet barn og unges aktivitetshus.

Prosjektet er støttet av Fylkesmannen i Troms, og skal utvikle og etablere fritidstilbud for barn og unge. (konseptet benevnes "Barn og unges aktivitetshus")

En kartlegging av barn og unges ønsker er foretatt. Barne og ungdomsrådet har gitt sine innspill.

Nå jobbes det med å etablere tilbud i tiden fremover. En sak vil bli fremlagt for politisk behandling i høst i henhold til tilsagnet fra Fylkesmannen i Troms.

Det ses på muligheter for samarbeid med nærliggende kommuner.

Klubblokale i Øverbygd har det siste året blitt pusset opp, og er klar for åpning i løpet av september.

Lokale i nedre del av bygda jobbes det videre med. En avklaring på mulig lokale vil komme i begynnelsen av september.

Målselv kommune har tidligere i år mottatt tilskudd til musikkbinge, som er et fullt lydisolert øvingsrom på 25 kvm. En musikkbinge muliggjør utvikling for lokale band som får et øvingslokale. Musikkbingen vil i løpet av 2013/2014 bli satt opp på Rustahøgda, i nær tilknytning til ungdomsskolen. Det jobbes i disse dager med å få fullfinansiert bingen.

I øvre del av bygda er rockeklubben Rockulf veldig aktiv, og de benytter et rom til øving på Bjørkeng oppvekstsenter.