Planen er en kommunedelplan og følger plan- og bygningslovens krav til innhold og prosess. Planen blir utarbeidet av Norconsult i samarbeid med kommunene. Hver kommune skal vedta både planprogrammet og selve plandokumentet for at det skal bli juridisk bindende.

Formålet med planprogrammet er å få til en god planprosess og sikre tidlig avklaring av hvilke temaer som skal nærmere utredes og beskrives. Planprogrammet har vært ute til høring i perioden 27. januar - 10. mars 2014. Kommunestyret i Målselv fastsatte planprogrammet den 12.6.14 i sak 59/2014. Planprogrammet og særutskrift finner du til høyre under aktuelle dokumenter.

Nå skal det jobbes videre med selve plandokumentet. Dette dokumentet vil bli lagt ut til høring og offentlig ettersyn høsten/vinteren 2014. Høringen vil bli annonsert på kommunens hjemmesider og i lokalaviser.