Årsresultatet er langt bedre enn hva prognosene viste, noe som skyldes både fokus på kostnadseffektiv drift og flere engangsinntekter som kom på slutten av året.

Driftsresultatet er lavere enn målsetningen om 1,75 % av driftsinntektene, men samtidig et meget bra resultat i annerledesåret 2020.

2020 har på mange måter vært et utfordrende driftsår. Både med de konsekvenser koronapandemien har hatt på samfunnet generelt, men økonomisk sett har det også vært preget av uforutsette utgifter og ustabile inntekter også for kommunen. Organisasjonen har bidratt med å kutte kostnader gjennom redusert aktivitet og innkjøp, samtidig som alle ansatte har stått på for å yte en best mulig tjeneste til våre innbyggere.  

Kommunedirektøren ønsker å takke alle ansatte for stor innsats i året som gikk, og politisk ledelse for samarbeid og gode vedtak.