Kommunen etablerte i 2017 ved hjelp av midler fra helsedirektoratet et prosjekt med forebyggende arbeid som overskrift. Prosjektet retter seg mot et avgrenset geografisk område i kommunen, Rustahøgda. Her er det etablert en stor ungdomsskole med 220 elever og det blir åpnet ny videregående skole med ca 530 elever januar 2018. Videre er det etablert stor idrettshall hvor det er mange hall- og uteaktiviteter for barn og unge på ettermiddagstid, aktiviteter som driftes av frivillige idrettslag. Polarbadet med tilhørende idrettshall er også på samme område. Kommunen har sett at dette utgjør en stor ansamling ungdommer på dag og ettermiddagstid på et lite geografisk område, og en har derfor vurdert det som nødvendig å være i forkant og styrke det forebyggende arbeidet med tanke på rus, kriminalitet og psykisk helse gjennom forsterket samarbeid og voksen tilstedeværelse.

Prosjektet er ment å styrke det forebyggende helsearbeidet ved at miljøterapeut kan være mer tilstede i ungdomsmiljøet og på Rustahøgda, med det som målsetting å lettere kunne fange opp og ivareta ungdom som har behov for det. Det å være tilstede i et område hvor mange ungdommer oppholder seg vil i seg selv være forebyggende, og det vil også bli gitt tilbud om veiledning til andre instanser og individuell oppfølging. Videre er prosjektet tenkt som koordinerende mellom instanser som følger opp og ivaretar barn og unge og det vil derfor være et tett samarbeid mellom prosjektet, skolehelsetjenesten, skolene, psykisk helsetjeneste for barn/unge og politirådet. Styringsgruppen til prosjektet er Sjumilssteget i kommunen.