Den rådgivende enheten for russaker skal ha ansvaret for å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, inkludert gjennomføre ruskontroll dersom det er satt som vilkår. Oppmøte og ruskontroll pålegges av Politiet som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for betinget dom.
 
Politiet videreformidler informasjon til rådgivende enhet i kommunen om at en person har fått ilagt nevnte vilkår, og enheten kaller personen inn til oppmøte og eventuelt til rustesting dersom dette er satt som vilkår. Enhetens primære oppgave er å gi generell informasjon, råd og veiledning til personer som ilegges møteplikt, i tillegg til eventuell rustesting. Hvis personen samtykker til det, kan rådgivende enhet også tilby helsehjelp og individrettet oppfølging av personens rusmiddelbruk, utover vilkårene som er satt av påtalemyndigheten.
 
Kontaktinformasjon i Målselv kommune:
 
Rus- og psykisk helsetjeneste
Avdelingsleder Gørill Traasdahl
Tlf.nr: 415 29 699
E-post: gorill.traasdahl@malselv.kommune.no