Prioriteringene i økonomiplanen

Rådmann Ole Frode Mikkelsgård har nå lagt fram et forslag til budsjett med rammereduksjoner som tilsvarer balanse, og en økonomiplan som øker det økonomiske handlingsrommet til kommunen.

I tillegg er det funnet rom for ny flerbrukshall på Olsborg i investeringsbudsjettet (alternativ 2, som innebærer en helhetlig oppgradering av området), med realisering i 2020. 

Rådmannen mener med dette at kommuneplanens hovedsatsingsområder oppvekst, infrastruktur og folkehelse er prioritert i handlingsdelen, innenfor de tilgjengelige rammene som kommunen har.

Betydelig omstillingsbehov

- Omstillingsbehovet er betydelig, og det er ikke til å unngå at dette vil medføre redusert tjenestekvalitet på mange områder, sier Mikkelsgård.

Rådmannen viser til at tidligere omstillingsprosesser allerede har tatt ut mange effektiviseringsmuligheter, og at en med innsparingene som nå foreslås vil merke mer direkte effekt på tjenestetilbudet enn tidligere. Dette vil også få personalmessige konsekvenser, i form av både endringer og nedbemanning med mulig overtallighetsproblematikk. 

- Det er vanskelig å være fornøyd med forslaget, fordi det griper så omfattende inn i driften, sier Mikkelsgård, som allikevel står inne for at det er et balansert og gjennomførbart forslag som nå er lagt fram.

Han utdyper at de strukturutredningene som nå er politisk vedtatt vil være svært viktige for å kunne finne best mulige løsninger på framtidige omstillingsbehov som vil dukke opp i økonomiplanperioden. Tjenesteområder som ressursmessig ligger over KOSTRA-nivået vil måtte ta en større del av omstillingen i årene som kommer, varsler han.

Vedtak i saken

Selv om rådmannen nå har foreslått, er det politikerne som har det siste ordet. Ingenting er bestemt før endelig vedtak er fattet. Tidslinjen for dette er slik at formannskapet skal vedta sin innstilling 14. november, før kommunestyret fatter endelig vedtak 5. desember.

Last ned

Her kan du laste ned rådmannens forslag til kommuneplanens handlingsdel for perioden 2019-2022 (budsjett og økonomiplan): Handlingsdel 2019-2022 - rådmannens forslag.pdf