Denne redegjørelsen er skrevet for å gi faktabasert informasjon knyttet til møteplass for ungdom og «Utekontakten». Dokumentet er utarbeidet i et samarbeid mellom fagtjenesten innen rus og psykiatri og kommunens administrative ledelse.

Bakgrunn

Fylkesmannen i Troms og Finnmark lyste i juni 2020 ut midler som tilskudd til smitteverns – og oppfølgingsarbeid for personer med rus – og psykiske helseproblemer med bakgrunn i koronasituasjonen. Dette var midler til engangsutbetaling for 2020.

Målselv kommune søkte om kr 660.000,- til dekning av lønnsmidler til 1 årsverk, alternativt 2 x 50% årsverk, som skulle jobbe målrettet med unge voksne med eskalerende rusproblematikk/ psykiske lidelser samt dekning av kostnader til leasingbil.

Målselv kommune ble tildelt tilskudd kr 330.000,- for 2020. Ihht vilkårene i tildelingsbrevet fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark var tilskuddet gjeldende for 2020 og som derfor skulle brukes i 2020. Det lå ikke inne muligheter for å videreføre midler til dette tiltaket.

Tildelingsbrevet kom i juli 2020, midt i ferieavviklingen, og det tok noen uker før tiltaket ble iverksatt. Tidsperspektivet for å gjennomføre tiltaket var da 4 måneder i og med at man ikke fikk på plass aktuelle ansatte i stillingen før i slutten av august 2020. Det var ikke tid til utlysning av stillingene og derfor ble enkeltpersoner forespurt direkte. Dette var noe som ble iverksatt i avdeling «Rus – og psykisk helsetjeneste», enhet Bo og oppfølging.

Tiltaket fikk navnet «Utekontakten». «Utekontakten» bestod av 1 årsverk (100% stilling) med ambulerende og oppsøkende virksomhet.  Med 4 måneders drift var det økonomiske rammer fra tilskuddet for å avlønne utover 1 årsverk. Resterende lønnsmidler for 0,5 årsverk (50% stilling) ble fordelt på to ansatte med reduserte stillinger innen rus – og psykisk helsetjeneste for å følge opp tiltaket; som organiserte tjenesten, veiledet og sørget for diverse administrasjon.

Målsetting og beskrivelse av tiltaket:

Målsettingen med tiltaket det ble søkt midler om, var å forebygge og bremse utvikling av alvorlige rus- og psykiske lidelser samt forebygge selvmord blant unge voksne i Målselv kommune. Lett tilgjengelig, oppsøkende og konkret hjelp, uten ventetid, skulle virke forebyggende og kunne avverge alvorlig og langvarig helseskade for unge voksne. Dette innebar behov for oppsøkende og ambulerende ansatte som kunne ivareta henvisninger på denne brukergruppen, samt som kunne oppsøke aktuelle arenaer og forsøke å etablere kontakt med unge voksne som ikke var i kontakt med helsetjenesten.

På grunn av smittevernrestriksjoner og ivaretakelse av brukere i risikogrupper ønsket rus – og psykisk helsetjeneste å opprette en egen «personalbase» som skulle jobbe med større kontaktflater og oppsøkende virksomhet mot denne målgruppen. Dette ville kreve mer ressurser enn det som var tilgjengelig innen eksisterende rammer. Man valgte derfor å søke om eksterne midler som beskrevet ovenfor.

Tilskuddet skulle ikke brukes til kartlegging o.l., men anvendes til konkret aktivitet som skulle komme brukerne raskt til gode. Konkret innebar tiltaket:

  • Lavterskeltilbud uten ventetid
  • Oppsøkende virksomhet
  • Samarbeid med andre instanser i kommunen
  • Veiledning av pårørende ved bekymring
  • Konkret og praktisk hjelp til unge voksne som trenger rask hjelp i forbindelse med eskalerende rusmisbruk og/eller psykisk helseproblematikk
  • Egen vakttelefon på dagtid
  • Hjelpe unge voksne til å etablere kontakt med spesialisthelsetjeneste ved behov
  • Etablere tilbud på andre plattformer som passer bedre for unge voksne, eksempelvis å kunne ta kontakt gjennom digitale plattformer.

 

Brukerperspektivet skulle ivaretas gjennom å aktivt involvere de unge voksne i utformingen av tilbudet, og spørre dem direkte om hva de har behov for. Tilbudet skulle være dynamisk og utformes utfra de unges hjelpebehov med fleksible løsninger.

Parallelt med at tiltak «Utekontakten» ble iverksatt, startet en prosess i Målselv kommune for å utrede mulighetene for å etablere møteplass for ungdom. Det ble nedsatt ei arbeidsgruppe som aktivt bruker Målselv ungdomsråd i prosessen. Det innhentes også informasjon fra andre uformelle ungdomsgrupper. Utredningsarbeidet innebærer blant annet å hente ut erfaringer fra andre kommuner og sikre fakta materiale.

Følgende suksesskriterier er kartlagt så langt: tilstedeværelse av trygge voksne, sterk ungdomsmedvirkning, et tilbud som deles inn i alder og inneholder både aktiviteter og hang-outs. Geografisk beliggenhet, ungdomsrelevante åpningstider og transportmuligheter er også viktige punkter her.

Under kommunestyrets behandling av Budsjett og økonomiplan 2021-2024 ble sak om utekontakt og møteplass fremmet som benkeforslag. Dette betyr at saken ikke er utredet administrativt i forkant av vedtaket.

Ut fra vedtaket i kommunestyret 02.12.20 har rådmannen vurdert hvordan ramma på kr 400.000,- kan benyttes på best mulig måte. For å få på plass de forskjellige elementene har rådmannen ut fra vedtaksteksten vurdert at midlene må deles mellom kostnadene for å opprettholde «Utekontakten» og en midlertidig ordning med møteplass for ungdom. Analysene etter kommunestyrets behandling viste at det ikke er økonomiske rammer i vedtaket til å opprette en midlertidig møteplass og samtidig fortsette med 1,5 ÅV. Med de tilgjengelige rammene ble dermed «Utekontakten» videreført med 0,5 ÅV.

Fjerning av administrative ressurser rundt «Utekontakten» (0,5 årsverk) anses ikke å være problematisk da det ikke er behov for egen administrasjon rundt denne tjenesten. «Utekontakten» er direkte underlagt avdelingsleder rus – og psykisk helsetjeneste, som ivaretar faglig forankring og administrativ støtte.   

Opprettholdelse av tiltak «Utekontakten» alene med ett årsverk (100% stilling) vil ha lønnskostnader på ca 340.000,- i 6 måneder.

Forøvrig fikk den som var ansatt i «Utekontakten» i 100% stilling, både muntlig og skriftlig tilbud i desember etter kommunestyrevedtaket om forlengelse av sitt engasjement i Målselv kommune, men da i en 50% stilling i 6 måneder. Vedkommende takket nei og begrunnet dette med manglende faglig forsvarlighet.

Samtidig som en midlertidig møteplass for ungdom planlegges iverksatt, er det behov for å midlertidig ansette et visst antall voksne mtp tilstedeværelse på en møteplass for ungdom. Dersom «Utekontakten» hadde blitt opprettholdt i den formen tjenesten fungerte fram til 31.12.20, ville ikke møteplass og «Utekontakt» latt seg realisere innenfor den vedtatte økonomiske ramma. Summen av begge tiltakene vil da langt overstige den økonomiske rammen på kr 400.000,-.

Rådmannen anser at det ikke er i tråd med vedtaket å gå ut over tildelt økonomisk ramme samt forfordele det ene tiltaket foran det andre. Det er også nødvendig å bruke tiden fram til juni 2021 for å få kartlagt, erfart og utredet over lengre tid hvordan tilbudene for ungdom kan utvikles med tanke på langsiktige prioriteringer.

Samlet sett er overnevnte de faktiske forhold rundt tiltaket «Utekontakten» og utredning av møteplass for ungdom.

Fra rådmannens side vil det bli søkt om eksterne midler fra Statsforvalter i Troms og Finnmark med søknadsfrist 10.februar 2020.

 

Frode Skuggedal
Rådmann