Det er to ordninger for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehagen, a) reduksjon av batingssats b) gratis kjernetid

Reduksjon av foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Gratis kjernetid for 3-, 4-, og 5-åringer

Alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.  Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

 Ordningen følger barnehageåret, og gjelder fra høsten da barnet har to år igjen til skolestart.

Barn som har rett på gratis kjernetid, har også rett på reduksjon i foreldrebetalingen. Ved beregning av foreldrebetaling for en heltidsplass, skal det først beregnes etter ordningen med redusert foreldrebetaling, deretter skal det trekkes fra betalingen for de 20 gratis oppholdstimene.

Hvilke inntekter skal regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.

Søknad om reduksjon i foreldrebetaling

Hovedregel er at skattbar inntekt for foregående år legges til grunn. Derfor må ligningsattest legges ved søknaden.

Hvis det har skjedd vesentlig endring av det økonomiske grunnlaget inneværende år, kan dette legges til grunn. Søker må da dokumentere hva inntekt inneværende år kommer til å bli.

  • All skattbar inntekt fram til søknadstidspunkt på dokumenteres.

  • Sannsynlig skattbar inntekt for resten av året må også dokumenteres med arbeidsavtale eller lignende.

Denne dokumentasjonen legges ved i tillegg til ligningsattesten nevnt ovenfor.

Ta kontakt hvis det er behov for veiledning

Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling for ett barnehageår om gangen.