Hensikten med møtet var å få dialog mellom Forsvaret og kommunen om innhold i dagens veteranplan samt forventninger til en ny revidert plan. 

Grunnlaget for kommunens handlingsplanen for veteraner er nasjonale mål for Regjeringens oppfølgingsplan:

 • Å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter at de har vært i internasjonal tjeneste for Norge. Det skal skje blant annet gjennom å forbedre samhandlingen og å øke kunnskapen i sivil sektor (Regjeringens oppfølgingsplan).

Hovedinnhold i handlingsplanen ble gjennomgått og diskutert:

 • Anerkjennelse
 • Kompetanseheving av kommunalt personell
 • Ivaretakelse av veteranen og dens familie


Veteranbegrepet jfr. STM NR 34 (2008-2009):

 • Veteraner forstås her som; personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon.
 • Veteraner omfatter både militært og sivilt personell, og både stadig tjenestegjørende og de som har avsluttet sin tjeneste.
 • Hovedgruppen av veteraner har sin erfaring fra en operasjon i utlandet.
 • Den andre gruppen som faller inn under begrepet er personell som har deltatt eller vil delta i militære operasjoner på norsk territorium.


STM NR 15 (2019-2020) trekker opp linjene for de neste årenes veteranpolitikk (15 apr 2020):

Regjeringens prioriterte områder innenfor dette politikkområdet i de nærmeste årene vil være:

 • Ivaretakelse av personellets barn og familier
 • Videreutvikling av kompetanse og samhandling i det sivile hjelpeapparatet
 • Forskning

Hele presentasjonen som ble gjennomgått og diskutert i møtet 10.01.23 kan leses her