Kommunestyret vedtok i 2005 gjeldende Utviklingsplan næring for Målselv. Den ble sist rullert i 2011 i en prosess med aktører fra næringslivet. Utviklingsplan næring skal rulleres ved begynnelsen av hver kommunestyreperiode.

Utviklingsplan næring skal gi føringer for hvordan kommune og næringsliv skal samhandle for å utvikle et levedyktig og sterkt næringsliv i Målselv. Den inneholder langsiktige mål og strategier for det næringspolitiske arbeidet i kommunen og har en konkret handlingsplan med årlig oppdatering. Denne ble sist rullert i 2015. Planen er gjeldende innen ramma for den til en hver tid gjeldende kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. Den omfatter alt næringsliv i Målselv dvs jordbruk, skogbruk, utmarksnæring, reiseliv, tjenesteytende næringer, handel, industri, bygg/anlegg og service med mer.

Det vil bli servert lunsj i starten av møte, vi ber derfor om tilbakemelding på deltakelse innen 15.1.2016 på e-post: elin.byberg@malselv.kommune.no eller telefon 977 85 414

 

Vel møtt!

Gjeldende Utviklingsplan Næring 2011-2015 finner du her