Norges Dokumentarv er et register over noen av de viktigste dokumentene i norsk historie. Registeret er en nasjonal utgave av UNESCOs Verdensminne-program (Memory of the World), som skal bidra til å verne og tilgjengeliggjøre verdens dokumentarv og framstå som menneskehetens kollektive hukommelse.

Tidligere i høst nominerte IKAT Målselv kommunes skoleprotokoller for omgangsskolen inn til dokumentarven. Sammen med skoleprotokoller fra indre Vest-Agder er IKATs forslag tatt opp som én oppføring under navnet ”Skoleprotokoller fra 1800-tallet” med følgende begrunnelse:

"Skoleprotokollane representerer ein viktig kjeldetype frå kommunal sektor og dokumenterer ein offentleg og obligatorisk skule i ein tidleg fase. Arkivmaterialet speglar viktige tiltak i skulehistoria med omgangsskulane som inngang til utdanning. I tillegg har protokollane ein viktig tilleggsfunksjon ved å gje innblikk i barns oppvekstforhold med utfyllande bilete av enkeltpersonars liv og regionale særtrekk."

Skoleprotokollene fra Målselv strekker seg fra 1869 til 1885. Alle er fra omgangsskolen, noe som viser at denne skoleformen eksisterte lenge i Målselv. Med skoleloven av 1860 ble fastskolen innført på steder med mer enn 30 elever, og omgangsskolen forsvant. Likevel eksisterte det store lokale forskjeller, og den siste omgangsskolen i Norge forsvant så sent som i 1937.

Skoleprotokollene ble et viktig redskap for omgangsskolelæreren. For å føre tilsyn med at alle skolepliktige møtte fram til undervisning, måtte skolemesteren hver søndag gi presten en fortegnelse over de barn som hadde fravær. Dette ble nøye ført opp i skoleprotokollen, sammen med oversikt over karakterer i hvert fag, hva barna hadde lært av pensum samt et anmerkningsfelt som beskrev spesielle forhold tilknyttet til hver elev. På siste side i protokollen førte læreren i tillegg en oversikt over skolens inventar.

Protokollene er skannet inn og kan leses på Interkommunalt arkiv Troms – http://www.ikatroms.no/ - www.facebook.com/ikatroms.

De nye innføringene i Norges Dokumentarv lanseres i dag 2. desember 2014, kl. 12.