Det benyttes samme søknadsskjema for de private og de kommunale barnehagene. Søknad om barnehageplass gjøres elektronisk på kommunes hjemmeside. Det benyttes samme skjema for søknad om ny plass og søknad om endring av plass eller barnehage.

Barnehageopptaket koordineres av barnehagekonsulenten, og opptaksnemda består av alle styrerne i barnehagene. Styrerne i den enkelte barnehage foretar en innstilling på ledige plasser, deretter gjennomgås innstillingen i opptaksgruppa.

Ved hovedopptaket har en med rett til plass klagerett dersom en ikke får barnehageplass, eller dersom man ikke får verken første eller andre prioritet i søknaden. Det er opptaksnemda som er første klageinstans. Dersom klagen ikke tas til følge, kan det klages til kommunens klagenemd. Man har rett til å stå på venteliste dersom man ikke får plass eller første prioritet.

Søknadsfrist for hovedopptaket er 01. mars hvert år!

Hovedopptaket foregår i perioden mars-juni.

Disse må søke til hovedopptaket:

  • Barn som ikke har barnehageplass
  • Barn som står på venteliste inneværende år
  • Barn som har plass i dag, men ønsker annen type plass eller annen barnehage

Kriterier som må fylles for å ha rett til barnehageplass er:

  • Bosatt i Målselv kommune
  • Alle barn som søker plass innen frist for hovedopptaket, får plass uavhengig av når de er født. Presisering fra vedtektene: (Retten gjelder altså alle barn som er født før 1. mars, og som søker innen fristen)
  • Frist for søknad hovedopptak må overholdes

Opptak gjennom året.

Det kan søkes om barnehageplass eller endringer gjennom hele året. Søknaden settes da på venteliste, og behandles ved ledige plasser.

Søknadsskjema finnes under Skjema

Her ligger 2 skjemaer

  • Barnehagesøknad 2018/2019 - ny plass, endring, overføring og oppsigelse - gjelder for inneværende barnehageår tom 31.07.2019
  • Barnehagesøknad 2019/2020 - ny plass - gjelder for neste barnehageår fom 01.08.2019