Bestemmelser

Bestemmelsen om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill av 28.august 1992 nr.103, med senere endringer, og forskrift om fordeling av overskudd fra Norsk Tipping AS til idrettsformål av 11.desember 1992;
 
§ 1 Kongen foretar hvert år, etter innstilling fra Kulturdepartementet, fordelingen av idrettens andel av overskuddet i Norsk Tipping AS på hovedposter.
§ 2 Kulturdepartementet, eller den departementet gir fullmakt, foretar fordelingen innenfor rammen av de enkelte poster. Departementet fastsetter prosedyrer og detaljregler for fordelingen.
§ 3 Hovedretningslinjene for bruk av idrettens andel av overskuddet til Norsk Tipping AS er at:
a) midlene i første rekke brukes til utbygging av idrettsanlegg
b) det ytes midler til Norges Idrettsforbunds administrasjon og viktige arbeidsoppgaver
c) det ytes midler til andre idrettsoppgaver og formål som departementet finner berettiget til stønad

Hvem kan søke

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg, for å rehabilitere eller innrede et allerede eksisterende idrettsanlegg.
 
Lag, organisasjonsledd og sammenslutninger tilknyttet følgende organisasjoner kan søke om tilskudd til alle anleggstyper:
 
 • Kommuner og fylkeskommuner
 • Norges idrettsforbund
 • Samenes Idrettsforbund-Norge
 • Studentsamskipnader
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Norges Bilsportforbund
 • Det Frivillige Skyttervesen
  Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til friluftslivsanlegg:
 • Den Norske Turistforening og sammenslutninger organisert under foreningen (57 medlemsforeninger)
 • Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og Oslofjordens Friluftsråd
  Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til samiske anlegg:
 • Samisk Reinkappkjørerforbund / Sami Heargevuodjin-lihttu
Følgende organisasjoner og tilknyttede sammenslutninger kan søke tilskudd til hundesportanlegg:
 • Norsk Kennel Klubb
Følgende sammenslutninger kan søke tilskudd til nærmiljøanlegg:
 • Borettslag
 • Velforeninger

Kriterier/vilkår

Anlegget det søkes midler til må være åpent for allmenheten
Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste
Se her for mer informasjon.

Søknadsskjema og veiledning

Nettsiden gir en oversiktlig og detaljert informasjon om hva du som søker tilskudd må gjøre deg kjent med og hvilken type dokumentasjon som må legges ved søknaden.

Søknadsskjema og veiledning finner du her.

 

 

Søknadsfrist

15. oktober

Saksbehandling

Det må påregnes inntil to måneders saksbehandlingstid

Klageadgang

Departementet er klageinstans for vedtak truffet av fylkeskommunene i saker vedrørende søknader om tilskudd i form av spillemidler. Forvaltningsloven gir søkere om tilskudd i form av spillemidler rett til å klage over det vedtak som er truffet av fylkeskommunen, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. I fylkeskommunens underretning om vedtaket skal det blant annet gis opplysning om klageadgang og klagefrist, jf. forvaltningsloven § 27 tredje ledd. Når det gjelder vedtak truffet av departementet som førsteinstans med hjemmel i disse bestemmelser, er Kongen i statsråd klageinstans. I departementets underretning om vedtak skal det gis opplysning om klageadgang og klagefrist, samt at vedtak truffet av Kongen i statsråd ikke kan klages inn for Sivilombudet.