Kulturlandskapstiltak
Det kan gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting ivaretar natur- og kulturminneverdier i jordbrukets kulturlandskap. Forskriften omfatter bl.a. tiltak som:

  • Ivaretar biologisk mangfold og gammel kulturmark, og som tilrettelegger for økt biologisk mangfold. Eksempler er rydding/istandsetting av gamle beiter som er ute av bruk, restaurering av gamle slåtteenger, stell av åkerholmer og kantsoner m.m. Tilskudd gis med inntil 70 % av kostnadsoverslaget.
  • Tilrettelegger for større tilgjengelighet og opplevelser i landskapet, og som holderverdifulle områder åpne. Eksempler er opparbeidelse av sammenhengende sti- og turveinett i tilknytning til veier i landskapet, viktige linjedrag i landskapet og forenkling av adkomst til utmark og strandsoner. Tilskudd gis med inntil 70 % av kostnadsoverslaget.
  • Ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, inkludert freda og verneverdige bygninger, gjennom skjøtsel, vedlikehold og istandsetting etter kulturminnefaglige retningslinjer. Eksempler på kulturminner er alle slags verneverdige bygninger på gårdstun og i inn og utmark, fra våningshus og driftsbygninger til naust, ulike sjåer, sommerfjøs m.m. Gravhauger, rydningsrøyser, steingjerder, gamle ferdselsveier m.m. Tilskudd gis med inntil 70 % av kostnadsoverslaget.
  • Tunplan. Gårdstunet er et viktig element i kulturlandskapet. Det kan gis tilskudd til profesjonell utarbeidelse av tunplan for gårdsbruk. Denne skal ta for seg plassering av bygninger, veier og plassering av alle viktige funksjoner i lys av at gårdsbruk både er bosted og arbeidsplass. Regional kulturminneforvaltning (Fylkeskommunen) kontaktes ved søknader om istandsettelse av freda og verneverdige bygninger eller skjøtsel av kulturminner. Arbeid må utføres i henhold til godkjenning/tilråding fra kulturminnemyndighet. Sametinget skal kontaktes dersom det aktuelle tiltaket berører freda samiske kulturminner.

Forurensningstiltak
Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann.

Forskriften omfatter bl.a. følgende tiltak:

  • Særskilte bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygning eller driftsopplegg.
  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp.
  • Miljøplantinger og økologiske rensetiltak.
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.

Her og til høyre på skjermen finner du Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og link til søknadsskjema.

Kontaktperson: Ellen Espnes