Lavenergi til omsorgsboliger og helsetun

Det blir en felles varmesentral for omsorgsboligene med dagens helsetun. Prosjektet inneholder en brønnpark som skal gi lavenergi til oppvarming og kjøling til både de nye omsorgsboligene og helsetunet. Dette vil gi store årlige energibesparelser til oppvarming av helsetunet når prosjektet er ferdig.

Nytt og forbedret helsetilbud

Demografiutviklingen i Målselv kommune viser at det er behov for nye omsorgsboliger med og uten heldøgns omsorg. Dette er viktige tiltak med tanke på nåværende og fremtidige tjenestetilbud, kvalitet og økonomisk bærekraft. Å ha tilstrekkelig antall omsorgsboliger er et viktig bidrag til å kunne ta i bruk omsorgstrappa.

Målselv kommune er geografisk vidstrakt, med hjemmetjeneste som skal gjennomføre hyppige tilsyn til alle som fyller vilkår for å motta tjenester. Når pasienters helsetilstand reduseres til en slik art at det ikke er mulig å gi forsvarlig helsehjelp i eget hjem, er alternativet svært ofte institusjonsplass. Helse – og omsorgstjenesten har over år sett at mange pasienter kommer for tidlig inn i institusjon / får sykehjemsplass, som regel i mangel av et alternativt bo – og pleietilbud. Med stigende antall eldre vil det ikke være bærekraftig å bygge ut institusjonsplasser/sykehjemsplasser til en pasient/brukergruppe som vil kunne få et like godt tilbud i en omsorgsbolig med tett oppfølging. Dette prosjektet er derfor rettet mot en brukergruppe for eldre som trenger heldøgns omsorgsbolig, men som ikke kvalifiserer seg til en sykehjemsplass.

Beliggenheten anses som svært gunstig, og i umiddelbar nærhet til Målselv helsetun og fasiliteter som legekontor og tannlege. I tillegg vil det være mulighet for å både bevege seg trygt utendørs i god avstand til trafikk, men nærhet til butikk, kafe, apotek o.l.

 

Illustrasjon av boligene

Illustrasjon av boligene fra Longva Arkitekter AS