Utdanningen det søkes midler til må være relevant for omsorgstjenesten
(grunn-, etter- eller videreutdanning) etter Statsforvalterens kriterier:

 • Utdanning på videregående skole, fag- og yrkesopplæring innen helse (fagbrev som
  f.eks helsefagarbeider, fagskoleutdanning), 
  herunder kvalifisering av ansatte uten formell fagutdanning
 • Fagskoleutdanninger (påbygg videregående skolenivå/fagbrev innen f.eks rus/psykisk helse, demens, kreft, habilitering/rehabilitering o.a.)
 • Bachelorutdanninger helse- og sosialfag (sykepleie, vernepleie, barnevernspedagogikk, sosialt arbeid, fysioterapi, ergoterapi o.a.)
 • Videreutdanning og mastergradsutdanning (påbygg bachelorutdanning),
  herunder psykisk helsearbeid eller rusproblematikk og psykososialt arbeid
  med barn og unge, lederutdanning, kreftomsorg o.a.)
 • For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan også ansatte i andre kommunale etater være målgruppe (f.eks NAV, barnevernstjeneste, barnehage/skole)


Støtte gis etterskuddsvis og for ett skoleår av gangen.

 

Søknadsfrist: 8.oktober 2023

Søknad sendes postmottak@malselv.kommune.no 
eller Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen 
og merkes «Søknad Statsforvalterens Kompetansemidler 2023». 

Søknaden må inneholde:

 • Opplysninger om studiet
 • Studiested
 • Varighet (om det er fulltid, deltid, eller nettstudie)
 • Reisekostnader
 • Oppholdsutgifter
 • Studieavgift
 • Eventuelt tapt arbeidsinntekt
 • Andre relevante utgifter
 • Opplysninger om eventuelt tidligere tildelte kompetansemidler


Kostnader forbundet med studiet må dokumenteres på et senere tidspunkt i forbindelse med utbetaling av stipendet.  Økonomisk støtte er skattepliktig. Enkelte utgifter kan gjøres skattefrie dersom de dokumenteres.

 

Det må gis beskjed dersom søker avslutter eller ikke starter på studiet som planlagt. 

Tildeling av tilskuddsmidler kan gi bindingstid til kommunen.

Den enkelte søker tilskrives om tildeling. Vedtak og tildelingen kan ikke påklages.

 

Ved spørsmål kan enhetsleder Maichen Jensen kontaktes på epost: Maichen.jensen@malselv.kommune.no