Kriterier

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres i elver, bekker, innsjøer eller kystnære vannforekomster i vannregion Troms.

Tiltak oppført i gjeldende regional vannforvaltningsplanens tiltaksprogram vil bli prioritert.

Midlene kan søkes både til planlegging og gjennomføring av tiltak, men ikke til avlønning av egne ansatte.                

Dette kan du søke om midler til

Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, iht. miljømål gitt i Regional plan for vannforvaltning i vannregion Troms 2016-2021, samt tilhørende tiltaksprogram.

Eksempler for slike tiltak er:

  • Rydding av søppel i/langs vannforekomster
  • Kartlegging av tidligere søppelfyllinger
  • Fjerning av vandringshindringer for fisk og andre vannlevende organismer
  • Bestandskartlegging i vassdrag
  • Kartlegging av spredde avløp og drikkevannskilder
  • Forbedring av gyteforhold til fisk m.fl.

Søknadsfrist er 1. september 2018

For flere opplysninger om prosjektet og veiledning i forhold til søknadsprosedyren kontakt vannområdekoordinator Viktor Lavik. Kan nås på mail Viktor.Lavik@Lenvik.kommune.no eller tlf 480 47 237