Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte gjennom kommunen, må kommunen ha bekreftet at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og rangere søknader tilknyttet kommunen. Fristen for dette var 19. november 2019.

Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1b) i regelverket. Frivillige organisasjoner kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Eksempler på sentralledd er Norges Røde Kors, Blå Kors i Norge, Norges Korforbund, Norsk Speiderforbund osv.

Lokallag, fylkeslag, regionslag og andre må søke gjennom kommunen. Eksempler på dette er lokale ledd av kor, korps og frivillige organisasjoner og idrettslag. Vi gjør oppmerksom på at direktesøknader, jf. punkt 1b), som ikke oppfyller kravet til å være sentralledd, vil bli avvist. 

I regelverket til tilskuddsordningen er det beskrevet hva man kan søke tilskudd til og hvilke kriterier som må være oppfylt for å søke. Det er svært viktig at søkere setter seg godt inn i regelverk og veileder og krav til rapportering.

Følg med på tilskuddsordningens nettside for oppdatert informasjon.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 13. desember 2019.

Hvordan sende søknad

Søknad om tilskudd sendes gjennom Bufdirs søknadsportal

Hjelpeside til søknadsportalen

Endring i regelverket for tilskuddsåret 2020

  • Det er foretatt en endring i navnet på tilskuddsordningen. Nytt navn på ordningen er «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge» (tidligere «Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier»).
  • Søkerorganisasjonene må ha et organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

For all øvrig informasjon viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_a_inkludering_av_barn_og_unge_utlysning_for_2020/

Kontaktperson i Målselv er asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller 90207827.