Kompensasjonsordning til lokale foretak – nye midler.

Kommunene er gitt nye midler for å kunne kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor tidligere kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19 tiltak.

Målselv kommune har fått tildelt kr. 954.000 som skal fordeles til lokale virksomheter.

Tilskuddet er ment å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal også fungere som en «ventilordning», for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter en kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen.

 

Hovedprioriteringer for tildeling vil være:

1) Overnattings- og serveringsbedrifter, vinterdestinasjoner samt arrangement-/kulturnæringsforetak.

2) Øvrige virksomheter, hvor en kan kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og støtte foretak som av ulike grunner faller utenfor de generelle ordningene.

 

Tildeling vil være relatert til dokumentert inntektsbortfall og løpende faste kostnader som følge av nedstenging i perioden nedstenging varer, attestert v/autorisert regnskapsfører eller revisor.

Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene og ha forretningsadresse i Målselv.

Opplysninger i søknaden legges til grunn i behandlingen, og vil i utgangspunktet være offentlige.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no  under ramme «Kommunal kompensasjonsordning 3» (Målselv) og blir behandlet av Formannskapet.

Søker skal oppgi all støtte som er innvilget tidligere, eller som det søkes om, og hvor søknad ikke er avgjort når søknad under denne ordningen leveres.

Søknad om støtte sendes i eget skjema i www.regionalforvaltning.no  under ramme «Kommunal kompensasjonsordning #2» (Målselv) og blir behandlet av Formannskapet. 

Søknadsfrist er 1 september 2021.

Ekstraordinært tilskudd til kommunalt næringsfond

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har via Fylkeskommunene gitt ekstraordinært påfyll til kommunale næringsfond i 2020 som en følge av Covid 19-utbruddet. Målselv fikk tildelt kr 1.700.000,- og som følge av at deler av tidligere fordeling ikke benyttes, utlyses kr 500.000 av disse midlene på nytt.

Midlene er ikke en kontantstøtteordning, men skal prioritere tiltak for økt aktivitet, sysselsetting og næringsaktivitet for bedrifter som er rammet av Covid-19 situasjonen.

Kriterier for måloppnåelse er:

  • Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører, men spesielt er midlene tiltenkt reiselivssektoren. Prosjekter/tiltak som gis støtte trenger ikke å være avsluttet i 2021.

Tildeling skjer etter ordinære tildelingskriterier for det kommunale næringsfondet, hvor tiltak kan støttes med inntil 50% tilskudd.

Tilskudd kan gis som bagatellmessig støtte innenfor EØS regelverket, med inntil 200.000 euro, til samme foretak over en treårsperiode.  

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no  (Målselv kommune). Søknadsfrist 1. september 2021