bufdir.jpg

Utlysning av tilskudd for 2015

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015» (kap. 857 post 61).

Fra: http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Utlysning-av-tilskudd-for-2015/

Bufdir forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Bufdir gjør oppmerksom på at det er endringer i søknadsprosedyren for tilskuddsåret 2015. Det er derfor spesielt viktig at både søker og kommune/bydel setter seg godt inn i rundskrivet som regulerer ordningen, samt vedleggene til rundskrivet. Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskudd barnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen.

MERK:  Søknadsfrist: 21. november 2014. Her er link til søknadsskjemaet (for å logge inn i Altinn kreves sikkerhetsnivå nr 2)

https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Barne--ungdoms--og-familiedirektoratet/Soknad-om-tilskudd-til-tiltak-mot-barnefattigdom/

For spørsmål og veiledning ift Altinn, kontakt Altinn. Se nederst i denne artikkel

Kontaktperson for generell bistand i Målselv - kulturkonsulent Roger Olsen. roger.olsen@malselv.kommune.no eller 45 41 45 71.

Til evt. inspirasjon: Hvilke tiltak har fått støtte tidligere år, se nyheter merket "tildelinger" på samlesiden: http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/

Målselv kommune søkte og fikk midler til utstyrsbank og ferie- og fritidsaktiviteter sist tildelingsrunde. Troms Røde Kors søkte og fikk midler til sitt ferie for alle tiltak.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Kommuner/bydeler som ønsker å søke om midler gjennom tilskuddsordningen må oppfylle følgende krav:

  • Kommunen/bydelen må fylle ut kontaktinformasjon i skjemaet «Kontaktinformasjon og kunngjøring i kommunen 2015». Bufdir vil ikke behandle søknader fra kommuner/bydeler som ikke fyller ut skjemaet, og søkere fra disse kommunene/bydelene vil ikke ha anledning til å søke på tilskuddsordningen.
  • Kommunen/bydelen skal gjøre ordningen offentlig kjent på sine nettsider og/eller i lokalpressen senest 2 uker før søknadsfristen til Bufdir.
  • Etter søknadsfristen vil kommunen/bydelen motta søknadene som gjelder sin kommune/bydel fra Bufdir for vurdering og prioritering. Kommunen/bydelen skal uttale seg om kvalitet og prioritering av søknader til Bufdir

For øvrige krav vises det til rundskriv 01/2015, samt «Søknadsprosess og årsplan» nedenfor.

Hvem kan søke

  • Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.
  • Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum 3 kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt a. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Med underliggende ledd menes her lokallag, regionalledd eller andre enheter som er styrt eller eid av sentralleddet.
  • Landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til tiltak som:
  1. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  2. bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  3. bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Elektronisk søknadsprosedyre

For innføring i enkel funksjonalitet kan man se våre instruksjonsvideoer for elektroniske søknadsskjemaer i Altinn:

Du kan også gå inn på Altinn for å lære mer. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice på epost support@altinn.no eller på telefon 75 00 60 00.